Volume 20 (2024)
Volume 19 (2023)
Volume 18 (2022)
Volume 17 (2021)
Volume 16 (2020)
Volume 15 (2019)
Volume 14 (2018)
Volume 13 (2017)
Volume 12 (2016)
Volume 11 (2015)
Volume 9 (2014)
Volume 10 (2014)
Volume 8 (2012)
Volume 7 (2012)
Volume 6 (2010)
Volume 5 (2009)
Volume 4 (2008)
Volume 3 (2007)
Volume 2 (2006)
Volume 1 (2005)
بررسی تاثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی

kiomars Taghipor; Daryoosh Noroozi; Mohammad hasan Amirteimori

Volume 10, Issue 33 , October 2014, , Pages 169-189

Abstract
  پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر میزان یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سال دوم  راهنمایی پرداخته است. در این پژوهش از روش تحقیق شبه آزمایشی از ...  Read More