نقش واسطه‌ای باورهای انگیزشی در رابطه‌ی ادراک از جوّ کلاس و تعلل‌ورزی دانشجویان

منصور سلمانی؛ احمد خامسان؛ محمدرضا اسدی یونسی اسدی یونسی

دوره 13، شماره 43 ، فروردین 1396، ، صفحه 141-169

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2017.7765

چکیده
  پژوهش‌های گذشته ارتباط بین باورهای انگیزشی با جوکلاس و تعلل‌ورزی را نشان داده‌اند. در پژوهش حاضر ضمن ارائه‌ی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی محیط یادگیری کلاس (جوّ کلاس)، نقش واسطه‌ای باورهای انگیزشی در رابطۀ ادراک از جوّ کلاس و تعلل‌ورزی دانشجویان بررسی شده است. ۱۹۶ دانشجوی دانشگاه بیرجند به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و ...  بیشتر