طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش از راه دور مبتنی بر موک برای دانشجویان

فریبا درتاج؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ خدیجه علی آبادی

دوره 13، شماره 44 ، تیر 1396، ، صفحه 83-108

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7981

چکیده
  این پژوهش با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش از راه دور مبتنی بر موک برای دانشجویان و اعتبارسنجی آن از نظر متخصصان انجام شده است. روش پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد مرور نظام­مند ادبیات پژوهشی و جهت اعتبارسنجی الگو از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شد. جامعۀ آماری این تحقیق جهت طراحی الگوی آموزشی، شامل تمامی کتاب­ها، مقالات ...  بیشتر