روانشناسی یادگیری
تحلیل مفهومی شایستگی و نقش شایستگی اخلاقی در فرزند پروری

افراسیاب صادقی؛ جلال هاشمی؛ منصور مرعشی؛ مسعود صفایی مقدم

دوره 14، شماره 50 ، بهمن 1397، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2019.38292.2523

چکیده
  تربیت فرزند یک اصل مهم و اساسی در زندگی است و ازوظایف کلیدی پدر و مادر به شمار می رود .اما این وظیفه مهم و رسالت مهم بنیادین برای والدین مستلزم کسب شایستگی اخلاقی لازم برای فرایند تربیت است تا پس از کسب شایستگی اخلاقی نمود آن در رفتار اخلاقی والدین دیده شود.به همین منظور لازم است که والد ابتدائا شناخت صحیحی از شایستگی و شایستگی اخلاقی ...  بیشتر