تأثیر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانشجویان

مهدی بدلی؛ فرهاد سراجی؛ جواد مهربان؛ شهین زیبا پرچم

دوره 10، شماره 32 ، تیر 1393، ، صفحه 95-114

چکیده
  در پژوهش حاضر اثربخشی کارپوشه الکترونیکی بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانشجویان بررسی شد. روش پژوهش از نوع آزمایشی، و طرح پژوهش پیش آزمون _ پس آزمون دو گروهی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد مشکین شهر که در نیمسال اوّل تحصیلی 92-1391 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می­دهند. نمونه پژوهش حاضر، شامل دو کلاس ...  بیشتر