پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس ابعاد کمال‌گرایی

سعداله هاشمی؛ مسلم شاهرخی؛ مصطفی خانزاده؛ زینب احمدی؛ اکرم گروسی

دوره 13، شماره 46 ، بهمن 1396، ، صفحه 191-202

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2018.8482

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش پیش­بینی تعلل­ورزی تحصیلی بر اساس مؤلفه­های کمال­گرایی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 1395-1394 بود که تعداد 250 نفر از آن ها (115 زن و 135 مرد) به روش تصادفی طبقه­ای ...  بیشتر