تاثیر بازی مبتنی بر هوش اخلاقی بر وجدان، خویشتنداری و مسئولیت پذیری اجتماعی کودکان با استعداد دبستانی

مائده جلائی؛ لیلا چراغ ملایی؛ روشنک خدابخش پیرکلانی

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، ، صفحه 59-89

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.38713.2536

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بسته بازی طراحی شده مبتنی بر هوش اخلاقی بر افزایش وجدان، خویشتن‌داری و مسئولیت­پذیری اجتماعی کودکان بااستعداد دبستانی بود. روش پژوهش، نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش­آموزان دختر با استعداد پایه­های چهارم، پنجم و ششم  ابتدایی منطقه سه ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تحلیل دورة تأمین مدرّس برنامة ملی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) و ارزیابی آن دوره در سال های 93- 95

لیلا چراغ ملایی

دوره 14، شماره 47 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 25-47

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2018.21938.1807

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل دورة تأمین مدرس برنامة ملّی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر(شهاب)، نظارت و ارزشیابی این دوره در طول سال های 93-95 است. در اولین گام با انجام مطالعات کتابخانه ای مدلی برای ارزیابی کیفیت آموزش دورة تأمین مدرّسان میانی انتخاب شد .در گام دوم با استفاده از مدل ، به مقایسه و دسته بندی این معیارها و شاخص ها نسبت به یکدیگر ...  بیشتر