رابطه‌ی علّی الگوهای ارتباطی خانواده و جهت‌گیری‌های دینی با سرزندگی تحصیلی؛ نقش ابعاد خودکارآمدی

مرتضی مرادی؛ حسین شاهمرادی؛ معصومه محمودی؛ ام‌البنین شیبانی

دوره 12، شماره 41 ، مهر 1395، ، صفحه 91-124

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2016.7040

چکیده
  هدف از مطالعه­ی حاضر بررسی نقش میانجی­گری ابعاد خودکارآمدی در رابطه­ی الگوهای ارتباطی خانواده و جهت­گیری­های دینی با سرزندگی تحصیلی بود. در این مطالعه 392 نفر از دانش­آموزان دوم و سوم شاخه­ی نظری (شامل 205 دختر و 187 پسر) دوره­ی دوم متوسطه­­ی شهر پل­دختر در سال تحصیلی 92-1391 مشارکت داشتند که به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای ...  بیشتر