روانشناسی یادگیری
مبانی تفسیر تربیتی قرآن

محمد حسین خوانین زاده؛ محمد انصاری راد

دوره 14، شماره 47 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 185-202

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2018.18870.1661

چکیده
  باسمه تعالی مبانی تفسیر تربیتی قرآن محمد حسین خوانین زاده1،محمدد انصاری راد2،معصومه واسعی3 چکیده قرآن کتاب جاویدان است که برای هدایت بشر نازل شد. این کتاب آسمانی با سبک مختلف قابل تفسیر است که یکی از آنها تفسیر تربیتی است که می تواند دست آوردهای مهمی داشته باشد. از تفسیر تربیتی چند نوع برداشت می شود؛ الف: بیان و تفسیر آیاتی است که مستقیماً ...  بیشتر