اثربخشی اصول طراحی آموزشی (14 اصل چند رسانه ای مرینبور و کستر)بر بارشناختی و یادگیری موضوعات یادگیری در محیط های چندرسانه ای

طاهر محبوبی

دوره 9، شماره 30 ، دی 1392، ، صفحه 165-186

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2013.6052

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی رعایت اصول طراحی آموزشی بربارشناختی، یادگیری و یــاد داری در محــیط هــای یــادگیری چندرســانه ای مــی باشــد. ضــرورت انطبــاق آمــوزش بــا محدودیت های سیستم شناختی یاد گیرندگان دغدغه اصلی نظریه بارشناختی بوده است، با توجه به محدودیت ظرفیت شناختی انسـان، طراحـی موضـوعات یـادگیری در محـیط هـای ...  بیشتر