مقایسه تأثیر سه روش آموزشی: (پژوهش محور، آموزش محور و آموزش- پژوهش محور) بر مهارت های طلبه های حوزه های علمیه خواهران

فروغ الصباح

دوره 9، شماره 30 ، دی 1392، ، صفحه 107-126

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2013.6049

چکیده
  هدف اساسی آموزش در نظام های تربیتی نوین فراخوانی انسان بـرای دسـتیابی بـه مهـارت هـای زندگی و استفاده بهینه از آن برای همگامی با تغییرات است برای تحقق آن، شیوه های آموزشی مناسب یکی از عوامل مهم به شمار می آید. در همین راستا این پژوهش با هـدف، مقایسـه تـأثیر سه شیوه آموزشی: پژوهش محور (اصلاح شـده شـیوه سـامرائی)، آمـوزش- پـژوهش محـور ...  بیشتر