فرآیند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانش آموزان، اولیا و مربیان (مورد: مدارس سه دوره تحصیلی ایران) حسین تربتی نژاد

حسین تربتی نژاد

دوره 9، شماره 30 ، دی 1392، ، صفحه 25-54

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2013.6046

چکیده
  زمینه: ارزشیابی یکی از ارکان مهم آموزش و پرورش و بخش جدایی ناپذیر آن است، آمـوزش و پرورش فرایندی متشکّل و به هم پیوسته است که تمام اجزای آن به گونه ای سازمان یافته برای رسیدن به هدفی معین فعالیت می کنند. هدف: ایـن مقالـه بـا هـدف شناسـایی فرآینـد ارزشـیابی پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانش آموزان، اولیا و مربیان تنظیم و در آن تلاش گردیده ...  بیشتر