تأثیر چارچوب بر انتخاب: تعامل بین درگیری هیجانی و خطرپذیری

فاطمه تقی یاره؛ یوسف کریمی

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1389، ، صفحه 1-17

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2011.6024

چکیده
  این مقاله شرایط پدیدآیی اثر چارچوب را بررسی می کند. این سازه در مطالعات مختلف پدیدۀ باثباتی نیوده و لذا پژوهشگران از دهۀ 80 میلادی در پس شناسایی علل تغییرات آن بوده اند. پژوهش حاضر با هدف تشخیص متغیرهای مؤثر بر سازه مورد بحث، و همچنین حل وفصل تناقضات موجود پیرامون نحوه تأثیرات این متغیرها به انجام رسید. 551 نفر از دانشجویان دختر و پسر ...  بیشتر