تأثیر امنیت روانی دانشجویان بر ارتقاء فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه های کشور

جمال خانی جزئی؛ مریم علی جانی

دوره 4، شماره 11 ، خرداد 1387، ، صفحه 91-112

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2008.6022

چکیده
  بررسی موضوع خطیر و اجتماعی کارآفرینی نشان داده است که در جوامع گوناگون متناسب با فرهنگ کارآفرینی رایج در آن جامعه، امر کارآفرینی گسترش یافته و یا محدود شده است. جامعه دانشگاهیان کشور نیز به تناسب میزان اهمیت و شناخت موضوع کارآفرینی، در راستای ایجاد فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه اقدام کرده اند به طوری که دانشگاه هایی که فرهنگ کارآفرینی ...  بیشتر