بررسی اختلالات شخصیت در دختران فراری و غیر فراری

عباسعلی الهیاری؛ سیدکاظم رسول زاده

دوره 4، شماره 11 ، خرداد 1387، ، صفحه 45-58

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2008.6017

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای اختلالات شخصیت در دو گروه دختران فراری و غیر فراری شهر تهران به اجرا در آمد. بدین منظور از بین جامعه آماری دختران فراری مستقر در مراکز نگهداری بهزیستی شهر تهران تعداد ۳۵ نفر دختر فراری به روش نمونه گیری تصادفی و تعداد ۳۵ نفر دختر غیر فراری که از نظر متغیرهای جمعیت شناختی (سن، تحصیلات، محل سکونت و...) با ...  بیشتر