مقایسه هوش هیجانی در کودکان پرورشگاهی با کودکان عادی

بهرامعلی قنبری؛ علیرضا مقدس

دوره 7، شماره 21 ، آذر 1390، ، صفحه 73-89

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2011.6042

چکیده
  هوش هیجانی عبارت است از: بیان کیفیت و درک احساسات خویش و دیگران، همدلی با احساسات دیگران و توانایی اداره مطلوب خلق و خو. در حقیقت این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویش و دیگران و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیمات مناسب در زندگی است (گراوز، 1999). پژوهش حاضر با هدف مقایسه هوش هیجانی در کودکان پرورشگاهی با کودکان عادی اجرا شده است. روش تحقیق ...  بیشتر

مقایسه میزان رضایتمندی از زندگی مشترک بین دانشجویانی که ازدواج دانشجویی داشته اند با دانشجویانی که ازدواج غیر دانشجویی داشته اند

بهرامعلی قنبری؛ مهدی صالح زاده

دوره 3، شماره 8 ، شهریور 1386، ، صفحه 99-113

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2007.6012

چکیده
  این پژوهش، با هدف بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی از زندگی مشترک بین دانشجویانی که ازدواج دانشجویی داشته اند با دانشجویانی که ازدواج غیر دانشجویی داشته اند، انجام شده است. کلیه دانشجویان متأهل در حال تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان جامعه آماری در این پژوهش مورد نظر قرار گرفته اند. در این پژوهش ۱۰۷ نفر دانشجوی متأهل اعم از زن و مرد ...  بیشتر