بررسی ساختار عاملی سؤالات سندرمی سیاهه رفتاری کودک (CBCL) با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی

اصغر مینایی

دوره 3، شماره 7 ، خرداد 1386، ، صفحه 93-116

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2007.6005

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی سیاهه رفتاری کودک (CBCL) با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی تاییدی به اجرا در آمد. در این مطالعه، از بخش از داده های پژوهش مینائی (۱۳۸۴)، استفاده گردید که شامل ۶۹۷ دانش آموز پسر و ۶۵۰ دانش آموز دختر مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای انتخاب ...  بیشتر