بررسی ارتباط بین ادراک مدیران از زیردستان و سبک مدیریتی آنان در دبیرستان های دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۸۳ - ۱۳۸۲

علی دلاور؛ اعظم قنبریان

دوره 3، شماره 7 ، خرداد 1386، ، صفحه 27-48

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2007.6002

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ادراک مدیر از زیردستان و سبک مدیریت می باشد جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران و دبیران مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۸۳-۱۳۸۲ بوده که با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای تعداد ۵۰ مدیر و ۲۵۰ دبیر از پنج منطقه انتخاب شده است. این بررسی با استفاده از پرسشنامه ...  بیشتر