ساخت، اعتبار یابی و تحلیل عاملی مقیاس سنجش علایق شغلی و بررسی رابطه بین رشته تحصیلی و پست سازمانی با آزمون ساخته شده بین کارکنان زن و مرد سازمان های دولتی در شهر تهران

محبوبه عبادی؛ علی دلاور

دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1385، ، صفحه 65-86

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2007.5996

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال ساخت، اعتبار یابی و بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس سنجش علایق شغلی است . برای رسیدن به این هدف بر اساس نظریه هالند مشاغل طبقه بندی شدند و برای هر طبقه شغلی، چند شغلی که نمونه جامعی از تمام مشاغل آن طبقه شغلی بودند انتخاب شدند. از مقیاس مشاغل آزمون هالند نیز جهت بررسی «روایی ملاکی» استفاده شد. جهت اجرای پژوهش ...  بیشتر