بررسی روابط خودکارآمدی و سبک های اسنادی در دانشجویان

حسین بیگدلی؛ سمیه علی مددی

دوره 9، شماره 29 ، مهر 1392، ، صفحه 47-68

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2013.6101

چکیده
  هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه خودکارآمدی و سبک های اسنادی در میان دانشجویان بود. روش: جهت دستیابی به این هدف، 363 نفر (205 نفر دختر و 158 نفر پسر) دانشجوی مقطع کارشناسی به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. دانشجویان در دانشکده های علوم انسانی و فنی- مهندسی دانشگاه آزاد تهران شرق در سال تحصیلی 1391-1390 مشغول به تحصیل بودند. پرسشنامه های سبک های اسنادی ...  بیشتر