مقایسۀ اثربخشی لینک های متنی تکرار شونده و لینک های ارجاعی درون متنی بر یادگیری و یادداری واژگان و درک مطلب زبان انگلیسی

وحید صالحی؛ داریوش نوروزی

دوره 9، شماره 29 ، مهر 1392، ، صفحه 69-95

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2013.6102

چکیده
  یکی از جنبه های آموزش زبان از طریق برنامه های آموزشی زبان رایانه ای که در چند سال اخیر توجه بسیاری را به خود معطوف نموده است، کمک به یادگیری واژگان از طریق استفاده از فن آوری لینک می باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر استفاده از دو لینک (متنی تکرار شونده و ارجاعی درون متنی) بر یادگیری و یادداری واژگان و درک مطلب زبان انگلیسی انجام ...  بیشتر