اثربخشی روش قصه گویی به صورت گروهی در افزایش عزت نفس کودکان دختر پایه دوم ابتدایی

مریم سلطانی؛ خدیجه آرین

دوره 9، شماره 29 ، مهر 1392، ، صفحه 97-110

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2013.6103

چکیده
  زبان قصه زبانی است بر گرفته از فطرت انسان ها و دوست داشتن قصه ها و شنیدن آنها از طبیعت انسان برخاسته است از آنجا که کودکان به فطرت نزدیک ترند، قصه و قصه گویی را دوست دارند و از آن تأثیر می پذیرند و می توان از آن به عنوان یک فن آموزشی و درمانی استفاده کرد و از آن طریق عزت نفس کودکان را افزایش داد. عزت نفس یک جنبه مهم در کار کرد یا کشش کلی فرد ...  بیشتر