بررسی اصول روابط بین فردی براساس آموزه های اخلاقی- اجتماعی سوره حجرات و مدل یابی محتوایی از این آموزه ها

مرتضی کرمی؛ سیدصدرالدین شریعتی

دوره 9، شماره 29 ، مهر 1392، ، صفحه 135-173

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2013.6105

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور استنباط اصول روابط بین فردی براساس آموزه های اخلاقی- اجتماعی سوره حجرات صورت گرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، توصیفی از. شیوه گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای بوده است. یافته های تحقیق شامل اصول ارتباط بین فردی: مانند توجه به جایگاه مخاطب (سلسله مراتب اجتماعی)، ...  بیشتر