رابطه عزت نفس ناپایدار و ترس از ارزیابی منفی با خود ناتوان سازی در نوجوانان دانش آموز تهرانی

اسمعیل آزادی؛ جلیل فتح آبادی

دوره 9، شماره 29 ، مهر 1392، ، صفحه 23-46

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2013.6100

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط عزت نفس ناپایدار و ترس از ارزیابی منفی با خود ناتوان سازی در نوجوانان دانش آموز بود. در یک مطالعه مقطعی 386 دانش آموز دختر و پسر دبیرستانی از شهر تهران و در سال تحصیلی 90-89 انتخاب شدند که نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای بود. و مقیاس خود ناتوان سازی جونز و رودوالت (SHE)، مقایس عزت نفس ناپایدار چاپرول، روسیو ...  بیشتر