بررسی پایایی و روایی پرسشنامه پنج عامل اصلی شخصیت در دانشجویان

مسعود نصرت آبادی؛ محسن جوشن لو

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1385، ، صفحه 123-148

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5991

چکیده
  پایایی و روایی پرسش نامه پنج عامل اصلی شخصیت (BFI)، بر روی ۲۴۰ دانشجو (۱۵۱ دختر و ۸۹ پسر) مورد بررسی قرار گرفت. همسانی درونی زیر مقیاس های پنج گانه از 61/0 تا 8/0 متغیر بود. برای بررسی روایی صوری پرسشنامه از ۶ کارشناس نظر خواهی شد که همگی توان سنجش ابعاد پنج گانه شخصیت توسط این آزمون را تأیید کردند. تحلیل عاملی اکتشافی که برای بررسی روایی سازه ...  بیشتر