استراتژی های توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی (با تأکید بر تجارب موفق کشورهای آمریکا، استرالیا، هند و ایران)

محمد صدیق قادری؛ اسماعیل زارعی زوارکی

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1385، ، صفحه 99-122

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5990

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در نظام های آموزشی استرالیا، آمریکا و هند و مقایسه آنها با ایران انجام شده است. سؤال های اساسی آن عبارتند از: (۱) اهداف و خط مشی های کشورهای مورد مطالعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات کدامند؟ (۲) کشورهای مورد مطالعه از چه طرح ها و نوآوری هایی جهت توسعه تکنولوژی اطلاعات ...  بیشتر