بررسی میزان توانمندی دانش آموزان متوسطه استان گیلان در استفاده از مهارت های زندگی

شهناز کنعانی کتمجانی

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1385، ، صفحه 75-98

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5989

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان توانمندی دانش آموزان متوسطه استان گیلان در استفاده از مهارت های زندگی طراحی شده است. آزمودنی های این پژوهش ۶۳۹ نفر از دانش آموزان پسر و دختر متوسطه استان گیلان (۲۶۱ نفر پسر و ۳۷۸ نفر دختر) در سال تحصیلی ۸۴-۸۳ بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم نمونه به طور تصادفی انتخاب شدند. در این تحقیق ۶ ...  بیشتر