میزان ثبات مدیریت مدارس

نعمت الله موسی پور؛ فریبرز ذرتاج

دوره 2، شماره 4 ، شهریور 1385، ، صفحه 117-134

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5979

چکیده
  ثبات مدیریت از جمله مباحث مناقشه برانگیز در حوزه دانش مدیریت است. ثبات مدیریت به همان میزان که طرفدار دارد، مخالف نیز دارد. در این مقاله پرداختن به مجادله های نظری مد نظر نیست و هدف آن است که واقعیتهای سازمان آموزش و پرورش در سطح خرد آن؛ یعنی مدیریت مدرسه بررسی و تصویری از آنها ارائه شود. بر همین اساس، هفتاد و دو مدرسه که دارای سابقه ...  بیشتر