تحلیل و ارزشیابی محتوای چند رسانه ای های اموزشی درس زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی براساس اصول طراحی چند رسانه ای مایر

اسماعیل زارعی زوارکی؛ ایرج عوض زاده

دوره 2، شماره 4 ، شهریور 1385، ، صفحه 75-116

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5978

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی چند رسانه ای های آموزشی درس زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی بر اساس اصول طراحی چند رسانه ای مایر انجام گرفته است. سؤال اساسی آن عبارت است از: آیا محتوای علمی - آموزشی چند رسانه ای های آموزشی درس زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی با اصول هفت گانه مایر» متناسب است؟ از روش تحلیل محتوا به عنوان روش تحقیق استفاده ...  بیشتر