بررسی و مقایسه اثر بخشی آموزش بهداشت روانی ، آموزشی مهارت های ابراز وجود و آموزش مهارت های اجتماعی در بهبود بهداشت روانی دانش آموزان دوره متوسطه و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی

عاشور محمد کوچکی؛ رسول کرد نوقابی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1385، ، صفحه 121-145

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5974

چکیده
  این پژوهش با هدف یافتن روش هایی برای بهبود بهداشت روانی دانش آموزان دبیرستانی شهرستان گنبد کاووس انجام شد که دارای طرح آزمایشی پیش آزمون به همراه گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزانی تشکیل می دادند که در سال تحصیلی ۸۳-۸۲ در یکی از دبیرستان های شهر گنبد کاووس ثبت نام کرده و مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه اولیه این ...  بیشتر