مقایسه استعاره های به کار رفته توسط افراد افسرده و مضطرب کلینیک های شهر تهران با افراد عادی در مورد مفاهیم خود و زندگی

مریم اسماعیل نصب؛ حسین اسکندری

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1385، ، صفحه 78-90

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5971

چکیده
  این مقاله برگرفته از پژوهشی است که به بررسی روایت ها و استعاره های گروهی از افراد افسرده و مضطرب در مقایسه با افراد عادی می پردازد . استعاره از مفاهیم بنیادین بین رشته ای است که در سال های اخیر به نقش اساسی آن در ابعاد مختلف روانشناسی از جمله تشخیص و درمان اختلالات روانی بیش از پیش توجه می شود . در این پژوهش ، ۷ بیمار افسرده و ۵ بیمار مضطرب ...  بیشتر