مقایسه سبک های شناختی ( وابسته / نابسته به زمینه ) و راهبردهای یادگیری خودنظم یافته در دانش آموزان تیزهوش و عادی سال اول متوسطه شهر قزوین

علی مصلحی راد؛ صغری ابراهیمی قوام

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1385، ، صفحه 61-78

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5970

چکیده
  با توجه به هدف های این مطالعه که مقایسه سبک های شناختی (وابسته / نابسته به زمینه ) و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خود تنظیمی در بین دانش آموزان تیزهوش و عادی است . نمونه این پژوهش شامل ۲۰۰ نفر ( ۱۰۰ پسر، ۱۰۰ دختر ) از دانش آموزان سال اول متوسطه شهر قزوین بودند که به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده ...  بیشتر