رابطه بین تماشای برنامه های تلویزیون و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی

عباس رضوی؛ مجید جعفری زاده

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1385، ، صفحه 19-40

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5968

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین تماشای برنامه های تلویزیون و موفقیت تحصیلی دانش آموزان انجام شده است. بدین منظور از میان کلیه دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شهر کرمان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 6۰۰ دانش آموز انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه ای استفاده شد. با اجرای این پرسشنامه محقق ساخته بر روی یک ...  بیشتر