تأثیر سبک دلبستگی و احساس تنهایی بر رفتارهای ضد اجتماعی دختران نوجوان شهر تهران

اعظم حسنی؛ فرامرز سهرابی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1384، ، صفحه 123-138

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5963

چکیده
  امروزه رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانان به عنوان بحرانی پیچیده و رو به گسترش، توجه بسیاری از متخصصین را به خود معطوف کرده است. این پژوهش، از میان عوامل متعدد روانی - اجتماعی به بررسی تاثیر سبک دلبستگی و احساس تنهایی دختران نوجوان بر رفتارهای ضد اجتماعی آنان پرداخته است. به منظور رسیدن به اهداف تحقیق در مرحله ی اول ۱۵ نفر از دختران نوجوان ...  بیشتر