بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی مقیاس سنجش سبک های تفکر استرنبرگ - واگنر برای مدیران مؤسسات آموزش عالی تهران

علی اکبر فتح اللهی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1384، ، صفحه 93-122

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5962

چکیده
  این پژوهش با هدف سنجش سبک های تفکر مدیران مؤسسات آموزش عالی تهران؛ تهیه مقیاس استاندارد سنجش سبک های تفکر مدیران مؤسات آموزش عالی تهران؛ تهیه جدول نرم سبک های تفکر مدیران مؤسسات آموزش عالی تهران و معرفی ابزار استاندارد برای پژوهش های بعدی، در گروه نمونه ای با حجم ۲۷۶ نفر که به شیوه نمونه برداری چند مرحله ای از ۱۵ موسسه آموزش عالی در ...  بیشتر