نگاهی تحلیلی بر سیر تحولات نظام تربیت معلم در ایران

احمد آقا زاده

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1384، ، صفحه 123-144

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2005.5956

چکیده
  این مقاله سعی دارد به بررسی سیر تحولات نظام تربیت معلم در ایران بپردازد و درباره عواملی که در توسعه کمّی و کیفی مراکز تربیت معلم طی قرون گذشته به ویژه از زمان تاسیس دارالفنون مؤثر بوده است، سخن براند. این مقاله از دو گفتار تشکیل شده است: در گفتار نخست با دیدی انتقادی به تشریح سیاستها، اقدامات و اتخاذ تصمیماتی خواهیم پرداخت که در شکل ...  بیشتر