تعیین نیمرخ‌های دانش‌آموزان بر اساس مؤلفه‌های کمک ‌خواهی، ادراکات محیط کلاسی و اهداف پیشرفت اجتماعی ازلحاظ فرسودگی تحصیلی: تحلیل مبتنی بر شخص

کویستان محمدیان؛ موسی پیری؛ رامین حبیبی کلیبر

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، ، صفحه 47-67

https://doi.org/10.22054/jep.2016.5521

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نیمرخ­های انگیزشی دانش­آموزان و تفاوت نیمرخ­های گروه­های مختلف ازنظر کمک خواهی، ادراکات محیطی کلاس، اهداف پیشرفت اجتماعی بر اساس فرسودگی تحصیلی بود. با توجه به ماهیت موضوع، از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش­آموزان دختر و پسر سال دوم دوره متوسطه شهر مریوان می‌باشد که ...  بیشتر