طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی

رضا محمد بیگی؛ علیرضا فقیهی؛ فائزه ناطقی

دوره 13، شماره 45 ، آذر 1396، ، صفحه 21-39

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2017.8142

چکیده
  امروزه برنامۀ درسی به­عنوان قلب نظام‌های آموزشی محسوب می‌شود. برنامۀ درسی دوره ابتدایی فرصتی است جهت رشد شخصیت کودک در ابعاد مختلف تربیتی که بعد تربیت جنسی یکی از ساحت‌های مهم تعلیم وتربیت است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مطلوب برنامۀ درسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی انجام شده و پژوهشی از نوع کیفی است که با روش پدیدار شناسی و درسال ...  بیشتر