مفهوم اخلاق از دیدگاه نوجوانان ایرانی: یک مطالعۀ پدیدارشناسی

مرضیه ساویز؛ الهه حجازی؛ غلامعلی افروز؛ کیوان صالحی

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، ، صفحه 117-130

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.44482.2722

چکیده
  اخلاق یک سازه‌ی چندوجهی است. از یکسو سازه‌ای تحولی است و مراحل آن موازی با تحول روانی – اجتماعی است و از سوی دیگر ریشه در ارزش‌های فرهنگی دارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی مفهوم اخلاق در میان نوجوانان ایرانی است. با به‌کارگیری روش کیفی و با استفاده از طرح پدیدارشناسی، چگونگی مفهوم سازی اخلاق از دیدگاه نوجوانان بررسی شد. شرکت کنندگان ...  بیشتر