بررسی عوامل مرتبط با افت تحصیلی درس زبان انگلیسی از منظر دانش آموزان، معلمان و مدیران

مصیب یار محمدی واصل؛ نورعلی فرخی

دوره 2، شماره 4 ، شهریور 1385، ، صفحه 163-188

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5981

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با افت تحصیلی درس زبان انگلیسی از نظر دانش آموزان، معلمان و مدیران است. بدین منظور تعداد ۱۱۹ نفر از دانش آموزان و 54 نفر از مدیران و معلمان دوره متوسطه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس خود پنداره تحصیلی و پرسشنامه محقق ساخته افت تحصیلی بوده است. پس از ...  بیشتر

تأثیر مشترک راهبردهای یادگیری و سبک های تفکر بر درک مطلب دانش آموزان دوم راهنمایی شهر تهران

نورعلی فرخی؛ علی اکبر سیف

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1384، ، صفحه 13-32

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2005.5950

چکیده
  پژوهشی حاضر به منظور بررسی تاثیر مشترک راهبردهای یادگیری و سبک های تفکر بر درک مطلب دانش آموزان انجام گرفته است. در این پژوهش نمونه ای با حجم ۱۶۳ نفر (۸۳ دختر و ۸۰ پسر) از دانش آموزان منطقه ۱۱ آموزش و پرورش شهر تهران مشارکت داشتند. آزمودنی ها که براساس پاسخ به پرسشنامه سبک های تفکر (بعد کارکرد) و معدل سال اول راهنمایی (کمتر از ۱۶) انتخاب ...  بیشتر