بررسی عوامل مؤثر بر برنامه درسی نهادینه شده درس ا ندیشه اسلامی دوره ی کارشناسی

علی محبی

دوره 15، شماره 53 ، آذر 1398، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.41194.2649

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر برنامه درسی نهادینه شده درس اندیشه اسلامی اسلامی بود. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه علوم انتظامی بودند که از طریق آزمون سراسری به­صورت نیمه متمرکز وارد دانشگاه شدند. با استفاده از روش تمونه­گیری طبقه‌ای نسبی تعداد 150 نفرشامل 53 نفر ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر برنامه درسی نهفته درس اندیشه اسلامی دوره کارشناسی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

علی محبی؛ نعمت الله موسی پور

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1389، ، صفحه 69-87

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2011.6027

چکیده
  یکی از برنامه های اجرا شده در نظام های آموزشی «برنامه درسی تجربه شده» می باشد که مطالعات و تحقیقات زیادی روی آن صورت گرفته است. برنامه درسی تجربه شده دارای سطوح مختلفی است که برنامه درسی نهفته در سطح اول آن قرار دارد. این برنامه درسی متأثر از عوامل مختلفی است که در این تحقیق برای سهولت کاربه چهار دسته کلی با عنوان، آموزشی، اجتماعی، ...  بیشتر