تأثیر شبیه‌سازی آموزشی مبتنی بر رایانه بر مهارت‌های حل مسئله و توانایی شناختی دانش آموزان

مریم رجبیان ده زیره؛ فریبا درتاج؛ صلاح اسمعیلی گوجار؛ سعید پورروستایی اردکانی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، ، صفحه 221-249

https://doi.org/10.22054/jep.2021.46702.2774

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبیه‌سازی آموزشی مبتنی بر رایانه بر مهارت های حل مسئله و توانایی شناختی دانش آموزان می‌باشد. روش پژوهش شبه آزمایشی و از نوع طرح‌های پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش‌آموزان چهارم ابتدایی منطقه دو شهر تهران در سال تحصیلی 96-95 می‌باشند که 60 نفر از آن‌ها (30 نفر گروه ...  بیشتر

رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و خیانت زناشویی در دانشجویان

فریبا درتاج؛ مریم رجبیان ده زیره؛ فیروزه فتح اللهی؛ فتانه درتاج

دوره 14، شماره 47 ، فروردین 1397، ، صفحه 119-140

https://doi.org/10.22054/jep.2018.32466.2262

چکیده
  هدف پژوهش حاضر رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و خیانت زناشویی در دانشجویان است. روش تحقیق توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه پیام نور کرمان می باشد که تعداد 100 نفر از آن ها از طریق جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر