شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس نگرش به خواندن برای دانش‌آموزان دورة راهنمایی

مسعود حسینچاری؛ آناهیتا مهرپور

دوره 11، شماره 38 ، دی 1394، ، صفحه 1-25

چکیده
  خواندن، در جایگاه یکی از مهارت‌های چهارگانةزبان‌آموزی، همواره توجه پژوهشگران حوزه‌های گوناگون، از جمله تعلیم و تربیت، را به خود جلب کرده است. خواندن، از ابزارهای مهم فهمیدن در دنیای کنونی است و دانش‌آموزان از آغاز سوادآموزی تا پایان دوران تحصیل خود، همواره با خواندن درگیر هستند. از این‌رو، توجه به ابعاد مختلف توانایی خواندن، ...  بیشتر

بررسی رابطه اضطراب اجتماعی و جوّ روانی-اجتماعی کلاس با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دوره راهنمایی

لاله خواجه؛ مسعود حسینچاری

دوره 7، شماره 20 ، تیر 1390، ، صفحه 131-153

https://doi.org/10.22054/jep.2011.6037

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی امکان پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی براساس اضطراب اجتماعی و جوّ روانی- اجتماعی کلاس بود. بدین منظور نمونه 550 نفری (250 دختر و 300 پسر) از دانش آموزان سال سوم راهنمایی در شهرستان جیرفت به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه های خودکارآمدی ...  بیشتر