روانشناسی یادگیری
تأثیر طراحی فعالیت های آموزشی مبتنی بر نظریه ی دیالکتیک ویگوتسکی بر پرورش تفکر حین عمل

جمشید حیدری؛ حسین مرادی مخلص؛ ابراهیم ابوالقاسمی

دوره 15، شماره 51 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 51-70

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2019.35408.2384

چکیده
  هدف پژوهش حاضر سنجش تأثیر طراحی فعالیت‌های آموزشی مبتنی بر نظریۀدیالکتیک ویگوتسکی بر پرورش تفکر حین عمل است. در این پژوهش از روش آزمایش و طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون چند گروهی استفاده شد. جامعۀآماری پژوهش را کلیۀدانش آموزان پسر متوسطۀاول، پایۀهشتم که در سال تحصیلی 96 ـ 95 در شهرستان اسدآباد مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می‌دادند. جهت نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقایسه مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی با مراکز یادگیری دانشگاهی در ایران

ابراهیم ابوالقاسمی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا احمدزاده

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، ، صفحه 17-46

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2016.5505

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهان با مراکز یادگیری دانشگاهی در ایران انجام شده است. در این تحقیق مؤلفه‌ها و ویژگی‌های محتوای آموزشی، منابع انسانی، محیط فیزیکی، تشکیلات، رسانه‌ها و تجهیزات، موردمطالعه و تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته‌اند. روش پژوهش تطبیقی از نوع توصیفی بوده و روش نمونه‌گیری نیز هدفمند می‌باشد. ...  بیشتر