مقایسه تاب آوری و حمایت اجتماعی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادی شهر تهران

یوسف کریمی؛ محمود خباز؛ یوسف حبیبی؛ نادر کریمیان

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22054/jep.2016.5445

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه تاب­آوری و حمایت اجتماعی در نوجوانان بزهکار کانون­های اصلاح تربیت و نوجوانان عادی جنوب شهر و حومه تهران انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه نوجوانان بزهکار کانون­های اصلاح تربیت شهر تهران و نوجوانان عادی مدارس راهنمایی و دبیرستان جنوب شهر و حومه تهران بود. روش نمونه­گیری در جامعه عادی به صورت ...  بیشتر