بررسی رضایت دانش‏آموزان‏ دوره متوسطه نظری از انتخاب رشته خویش و عوامل موثر برآن

انسیه مرادی؛ مهناز اخوان تفتی

دوره 9، شماره 28 ، تیر 1392، ، صفحه 122-139

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین عوامل موثر بر رضایت دانش‏آموزان‏ شاخه نظری دوره متوسطه از انتخاب رشته شان بوده است. جامعه پژوهشی شامل تمامی دانش‏آموزان‏ دختر و پسر سال دوم دوره‏ی متوسطه نظری است که در سال تحصیلی 88-89 مشغول به تحصیل بودند. با روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای تعداد 209 نفراز آنان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند که تعداد 14 نفراز ...  بیشتر