تأثیر اضطراب کامپیوتر بر نگرش به یادگیری الکترونیکی: نقش واسطه‏ای نگرش و خودکارآمدی کامپیوتر و اینترنت

عنایت‏اله زمانپور؛ محمدحسین خانی؛ سیده‏خدیجه مرادیانی‏دیزه‏رود

دوره 9، شماره 28 ، تیر 1392، ، صفحه 78-98

چکیده
  اگرچه محیط‏های یادگیری الکترونیکی بسیار گسترده و روند استفاده از آموزش الکترونیکیبهسرعتدرحال افزایش است پژوهش‏های کمی در رابطه با نگرش به یادگیری الکترونیکی دانش‏آموزان صورت پذیرفته است. این در حالی است که نگرش به یادگیری الکترونیکی نقشی کلیدی در موفقیت آمیز بودن این نوع آموزش دارد. در پژوهش حاضر میزان تأثیر اضطراب کامپیوتر ...  بیشتر