تأثیر سبک یادگیری دانشجویان بر سبک تدریس مرجّح آنان

مقصود امین خندقی؛ ملیحه رجائی

دوره 9، شماره 28 ، تیر 1392، ، صفحه 16-40

چکیده
  نظر به وجود رابطه بین سبک یادگیری افراد با سبک تدریسمرجّح آنان، مطالعه پیمایشی حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک تدریس مرجح دانشجویان رشتهعلوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد بر سبک یادگیری آنان انجام شد. 180 دانشجو ازمیان 500 دانشجو در سال تحصیلی1390-1389 از طریق جدول نمونه‏گیری مورگان، انتخابشده و به پرسشنامه‏های سبک تدریس و سبک یادگیری پاسخ ...  بیشتر