ارتباط خود تنظیمی تحصیلی و خود اثربخشی با گرایش به تکالیف درسی

کریم سواری؛ عبدالکاظم نیسی

دوره 8، شماره 26 ، دی 1391، ، صفحه 70-83

چکیده
  هدف: بنابه شواهد پژوهشی، گرایش به تکالیف درسی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان تأثیر گذاربوده و به همین مناسبت در تحقیق حاضر ارتباط خود تنظیمی تحصیلی و خود اثربخشی باگرایش به تکالیف درسی مورد بررسی قرار گرفت. روش: تحقیقحاضر توصیفی – از نوع همبستگی است و دانش‌آموزان دختر و پسر آموزش و پرورش ناحیهیک اهواز جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده‌اند ...  بیشتر