مقایسه «عمل به باورهای دینی» و «راهبردهای کنار آمدن با مشکل» در دانش‏آموزان مدارس غیرانتفاعی مذهبی و معمولی دخترانه شهر تهران

سمیه عزیزی؛ منصوره سادات صادقی؛ محمدعلی مظاهری؛ محمدعلی فیاض‏بخش

دوره 8، شماره 25 ، آذر 1391، ، صفحه 56-87

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابیتأثیرگذاری رویکردهای مذهبی و معمولی مدارس در ابعاد دینداری دانش‏آموزان و کاربرددین در زندگی آنان طراحی و اجرا گردید. به این منظور از بین مدارس غیرانتفاعیدخترانه شهر تهران، دو دبیرستان با رویکرد مذهبی و دو دبیرستان با رویکرد معمولیبا استفاده از روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شده و دانش‏آموزان پایه اول ...  بیشتر